Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

WSPÓLNOTY

WSPÓLNOTY

RADA PARAFIALNA

Zgodnie z wytycznymi I Synodu Diecezji Kaliskiej parafie mają obowiązek powoływania Rad Parafialnych, których członkowie służą proboszczom pomocą w sprawach duszpasterskich i ekonomicznych.

Z uwagi na dużą ilość miejscowości należących do Parafii Dębe, nasza Rada Parafialna liczy kilkanaście osób.

AKCJA KATOLICKA

Oddział parafialny AK parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Dębe powstał 12 stycznia 2000 roku. Pierwszym prezesem oddziału, który w chwili jego utworzenia liczył 10 członków, był p. Stanisław Habierski z Florentyny.

Obecnie oddział liczy 11 członków, a funkcję prezesa pełni pani mgr Izabela Śmieszniak, która po ukończeniu studiów teologicznych jest także katechetą w jednej ze szkół oraz prowadzi kursy wychowania w rodzinie i kursy przedmałżeńskie.

Działalność oddziału parafialnego (OPAK) skupia się na spełnianiu zadań statutowych AK, co wyraża się aktywnym udziałem jego członków w życiu parafialnym i diecezjalnym. Członkowie AK biorą udział w spotkaniach, pielgrzymkach, procesjach i czuwaniach określonych przez coroczny program duszpasterski.

Opiekunem oddziału parafialnego Akcji Katolickiej jest ks. proboszcz Sławomir Kęszka.

 

MINISTRANCI – LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Ministrare” znaczy „służyć, posługiwać, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna, bo słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Jest tym, który NIESIE ZNAKI, czyli pewne określone przedmioty, które są niezbędne dla liturgii i mają szczególne znaczenie oraz mają wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość. Ministrant powinien być także ZNAKIEM, bo przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz całej parafii i wszystkich wiernych. Określenie  „ministrant” obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant światła, ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant krzyża, ministrant-lektor Słowa Bożego) jak i stałą posługę wykonywaną w ramach liturgicznej służby ołtarza.

 

10 przykazań ministranta:

 1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki służby Ołtarza
 2. Służy Chrystusowi Panu w ludziach
 3. Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy i ciała
 4. Rozwija w sobie życie Boże
 5. Poznaje liturgię i żyje nią
 6. Modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą
 7. Jest dobrym synem i bratem
 8. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie chrześcijańską radość
 9. Przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych
 10. Podobnie jak kapłan stara się być drugim Chrystusem

 

Modlitwa ministrantów przed służbą

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moją.

Do świętej przystępuję służby.

Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,

by myśli moje były przy Tobie,

by oczy moje były zwrócone na ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa ministrantów po służbie

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,

przez dzień dzisiejszy i całe moje życie,

szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Zbiórki ministrantów odbywają się co tydzień i mają na celu ich rozwój duchowy, jak również służą ustalaniu wielu spraw organizacyjnych, w tym planu służby i podziału funkcji.

Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz oraz św. Dominik Savio.

Opiekunem Służby Liturgicznej Ołtarza jest ks. wikariusz Wojciech Deresiński.

 

KOŁO RÓŻAŃCOWE

Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w RÓŻY codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

 

Zadania wspólnoty:

 • odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących spraw parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła
 • życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego
 • udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych
 • rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
 • zamawianie Mszy św. o błogosławieństwo dla członków Róż w rocznicę ich założenia oraz za zmarłe osoby należące do Róży

Odpust zupełny dla członków Róż Żywego Różańca:

 • Przyjęcie do Koła Żywego Różańca
 • Uroczystość patronalna Róży
 • Narodzenie Pańskie
 • Zmartwychwstanie Pańskie
 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Wniebowzięcie Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalane Poczęcie NMP
 • Ofiarowanie Pańskie

Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.

Opiekunem Koła Różańcowego jest ks. proboszcz Sławomir Kęszka.

Słowa i nuty hymnu Żywego Różańca

 

SCHOLA SZCZYGIEŁKI

Muzyka w liturgii jest sposobem i wyrazem kultu oddawanemu Bogu. Pius XII pisał: „Muzyka sakralna ma bliższy związek ze czcią oddawaną Bogu. Gdy bowiem inne rodzaje sztuki, jak architektura, malarstwo czy rzeźba przygotowują tylko godne miejsce świętym obrzędom, muzyka spełnia uprzywilejowaną rolę w samym sprawowaniu świętych ceremonii i obrzędów. Muzyka jest jakby współpracownicą liturgii” (MSD 13).

Muzyka liturgiczna winna być hymnem pochwalnym ku czci Boga Stwórcy i Zbawiciela.

Scholę Szczygiełki prowadzi ks. wikariusz Wojciech Deresiński.

 

 

BRACTWO ŚW. WALENTEGO

(strona w przygotowaniu)