Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Debem

Odpusty parafialne

25 MARCA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

DAWNIEJ ŚWIĘTO ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Zwiastowanie Maryi to moment, w którym zogniskowała się cała historia wszechświata, bo młoda dziewczyna żyjąca w małym galilejskim Nazaret, została poproszona przez niebiańskiego wysłannika – Archanioła Gabriela, by zgodziła się zostać matką Jezusa Chrystusa – Boga-Człowieka. I chociaż nie istnieje żaden ranking świąt maryjnych możemy chyba powiedzieć, że Zwiastowanie wśród nich jest najważniejsze, bo bez „fiat” wypowiedzianego wówczas przez Maryję nie byłoby Betlejem, Ofiarowania, Stabat Mater, Zesłania Ducha Świętego, czy Wniebowzięcia.

Święto Zwiastowania najpierw zaczął wprowadzać Kościół Wschodni, co po raz pierwszy miało miejsce w połowie V wieku. Jego obchodzenie w Konstantynopolu rozpoczęło się w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., a w Jerozolimie w 1. połowie VII wieku.

Natomiast na Zachodzie pojawiło się ono nieco później – w czasach papieża Grzegorza Wielkiego (+604). Pod koniec VII w. papież Sergiusz I (687-701) polecił, aby w dniu tego święta wychodziła w Rzymie – z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej – uroczysta procesja z litanią. O obchodzeniu tego święta wspominają także dokumenty synodu w Toledo (656 r.) i Trullo (692 r.).

W swoich początkach uroczystość Zwiastowania miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano wtedy nie tyle moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli Jego przyjście na ziemię i rozpoczęcie dzieła naszego zbawienia. Z czasem jednak lud wierny nadał temu świętu charakter maryjny, widząc przede wszystkim Maryję i podkreślając Jej udział we Wcieleniu Syna Ojca Przedwiecznego, czcząc „błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach Boga Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. W dzisiejszych czasach Kościół powrócił do dawnego rozumienia istoty tego święta i w miejsce Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie obchodzona jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W naszej parafii jest ona dniem rozpoczynającym dwudniowy odpust parafialny.

CZERWIEC – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

Święto to obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dzień ten wybrany został dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Matka Najświętsza wraz z Apostołami przeżyła w Wieczerniku zstąpienie Ducha Miłości na rodzący się wówczas Kościół. Od tej chwili Maryja, Matka Kościoła, towarzyszy Mu w świecie. Tytułem tym określali Matkę Najświętszą teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI.

Ustanowienie tego święta związane jest z zabiegami biskupów polskich, którzy złożyli Pawłowi VI prośbę o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. W dniu 16 września 1964 r. Stefan kard. Wyszyński podczas trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II wygłosił przemówienie, w którym uzasadniał konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Biskupi polscy zabiegali również o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, co podkreśliłoby Jej godność i czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.

Maryja ogłoszona została Matką Kościoła przez papieża Pawła VI w dniu 21 listopada 1964 r., w obecności wszystkich Ojców Soborowych. Do polskiego kalendarza liturgicznego święto to wprowadzone zostało przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI – 4 maja 1971 roku.

W naszej parafii ze świętem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła związany jest trzydniowy odpust parafialny. Rozpoczyna się on w sobotę, a na Msze św. odprawiane w tym dniu w sposób szczególny zapraszani są rodzice z dziećmi i młodzież. W niedzielę jest uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a w poniedziałek przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.